قوانین باربری آنلاین بارولاین

قوانین و مقررات

شرایط استفاده از خدمات نرم‌افزار بارولاین برای رانندگان

نرم‌افزار بارولاین که توسط شرکت بارکاوتکنولوژی به شماره ثبت4530 و شناسه ملی 14008820385 برای تسهیل امور حمل بار طراحی شده، تحت شرایط زیر خدمات مربوطه را ارائه می‌‌کند؛ لذا این شرایط به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور بر روابط بین راننده و شرکت حاکم خواهد بود.

بر این اساس، ضروری است پیش از استفاده از خدمات بارولاین ، این شروط را به‌دقت مطالعه فرمایید. استفاده از بارولاین به‌منزله‌ی قبول تمامی شرایط ذیل است و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص را بلااعتبار می‌‌نماید .

شرکت ممکن است شرایط استفاده از خدمات نرم‌افزار بارولاین را در طول زمان تغییر دهد. این تغییرات از طریق نرم‌افزار بارولاین ، کانال تلگرام یا در قالب پیامک به تمامی کاربران اطلاع داده خواهد شد؛ صرف ‌ادامه‌ی استفاده‌ی کاربر از خدمات بارولاین ، اعلام رضایت نسبت به شرایط جدید و قبول آن تلقی می‌‌گردد.

توجه : هرگونه علامت، عدد، کلمه، تصویر یا نشان الکترونیک که مثبِت هویت امضاکننده باشد و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود به‌منزله امضای الکترونیک و همانند امضای دست‌نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضاکننده را به مفاد سند ملتزم می‌‌نماید.

شرکت به عنوان طراح و مالک نرم افزار بارولاین ، مطابق شرایط قرارداد حاضر و شرایط عمومی استفاده از خدمات بارولاین ، خدمات نرم افزاری به راننده ارائه نموده و فعالیت وی در جهت یافتن بار و ارتباط با صاحبان بار را تسهیل می نماید.

مبلغ توافقی بین کاربر و بارولاین

نظر به اینکه سفارشات حمل بار مشتریان از طریق نرم افزار بارولاین به کاربر (راننده) معرفی می‌گردند، کاربر متعهد است از هر دریافتی خود از صاحب بار (صافی حمل بار)، ده درصد آن را پس از کسورات قانونی به عنوان "حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار بارولاین " به شرکت بپردازد.

تعهدات کاربر

۱-۲- کاربر موظف است جهت گرفتن حمل بار، تصویر کارت هوشمند خودروی خود را در اختیار شرکت قرار دهد.

۲-۲- کاربر متعهد است حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار بارولاین را به شرکت پرداخت نماید. در صورتی که کاربر در پرداخت حق شرکت، بیش از یک ماه تأخیر نماید، موظف به پرداخت 3 برابر این مقدار به عنوان وجه التزام تأخیر در انجام تعهدخواهد بود.

۳-۲- کاربر موظف است نرم افزار بارولاین را تنها در خودروی صدرالذکر که در سیستم نرم افزار بارولاین به نام کاربر ثبت شده است، به کار گرفته و از خودروی دیگری برای ارائه خدمات به صاحبان کالا استفاده ننماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف است مبلغی به عنوان وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد در حق شرکت کارسازی نماید.

۴-۲- پس از پذیرش درخواست حمل بار صاحب کالا، شخصی که بارنامه به نام وی صادر شده موظف است در محل بارگیری حاضر و از اعزام افراد دیگر به جای خود، اجتناب نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف به پرداخت مبلغی که شرکت تعیین می‌کند، به عنوان خسارت عدم انجام تعهد خواهد بود.

۵-۲-کاربر متعهد می‌گردد شماره تماس صاحبان بار را که از طریق نرم افزار بارولاین به وی معرفی شده اند، ذخیره نکرده، از برقراری ارتباط با ایشان اجتناب نماید. بدین لحاظ، در صورتی که کاربر با حفظ این اطلاعات یا در صورت تماس مستقیم این افراد خارج از چارچوب بارولاین ، اقدام به ارائه خدمات حمل بار به ایشان نماید، موظف است چهار برابر درآمد حاصل از این حمل بارها را به عنوان جریمه به شرکت پرداخت نماید.

۶-۲- کاربر موظف است پس از پذیرش درخواست حمل بار، ظرف زمان متعارف، در مبدأ (محل بارگیری که در درخواست حمل بار ثبت شده است) حضور یابد. تخلف از این امر، شرکت را مجاز خواهد نمود ضمن دریافت 10% هزینه حمل بار، خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت شرکت را مطالبه نماید. اخذ مبالغ موصوف، نافی حق شرکت برای انسداد حساب کاربری نامبرده در نرم افزار بارولاین نخواهد بود. رد درخواست حمل بار پس از پذیرش آن، مشمول حکم این بند خواهد بود.

۷-۲- کاربر موظف است قیمت تعیین شده توسط نرم افزارهای بارولاین را از صاحب بار مطالبه نماید. مطالبه مبلغ مازاد، شرکت را مجاز خواهد نمود تا ضمن انسداد حساب کاربری راننده متخلف در نرم افزار بارولاین ، وجه التزام مشخصی را از نامبرده وصول نماید.

۸-۲- در صورتی که یک فرد با مشخصات هویتی معین، همزمان به عنوان"صاحب بار" برای یک حمل بار درخواست ارسال نماید و همان فرد، این درخواست را به عنوان "راننده" قبول نماید، عمل مزبور تقلب قلمداد شده، شرکت را مجاز خواهد نمود مبلغ مشخصی را از متقلب وصول نماید. در شرایطی که این مبلغ، تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید، شرکت مجاز خواهد بود بنا به تشخیص خود خسارت وارده به شرکت را از متقلب مطالبه نماید. وصول این مبالغ، نافی حق انسداد حساب کاربری نامبرده نخواهد بود. فرضی‌‌که وابستگان یک فرد با همکاری یکدیگر اقدام به اعمال مشابه نمایند و یا کاربران به هر شکل نسبت به شرکت، اعمال حیله و تقلب نمایند و بدین وسیله موجبات ضرر شرکت را فراهم آورند، مشمول حکم اخیر خواهد بود. مرجع تشخیص تقلب موضوع این بند، شرکت بوده و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.

۹-۲- کاربر موظف است اعتبار تجاری نرم افزار بارولاین را در همه حال در نظر گرفته، برای حفظ اعتبار تجاری نرم افزار، از خود حسن خلق نشان داده، مراتب نزاکت ، ادب و امانت داری را در قبال حمل محموله داشته، توصیه‌های شرکت در خصوص نوع رفتار با مشتری، پوشش و وضعیت ظاهری متناسب، وضعیت فنی و ظاهری خودرو و ... را رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه دار شدن حیثیت تجاری بارولاین گردد، شرکت را مجاز خواهد نمود مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف، از راننده متخلف مطالبه نماید. تشخیص حدوث این امر با شرکت است و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نماید.

۱۰-۲- کاربر متعهد است در استفاده از خدمات بارولاین ، تمامی قوانین حمل بار جمهوری اسلامی ایران را رعایت نموده، نرم افزار را برای اهداف قانونی به کار گیرد. بدیهی است در صورتی که کاربر در طول سفرهای موضوع قرارداد حاضر، مرتکب رفتاری گردد که از نظر قوانین ایران جرم تلقی گردد، شرکت در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، نامبرده مکلف است مبلغ مشخصی را به انضمام وجه التزام مقرر در بند پیش، به عنوان خسارت وارده به حیثیت تجاری نرم افزار به شرکت بپردازد.

۱۱-۲-کاربر صراحتاً اعلام می دارد که از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین مالیاتی ( مالیات بر درآمد و ...) صنفی و ... مطلع بوده و آنها را رعایت کند. در صورتی که به علت عدم رعایت هر یک از این قوانین از سوی کاربر، شرکت از سوی مراجع صالح قانونی و قضایی محکوم به پرداخت وجهی گردد، کاربر موظف است این مبلغ را به انضمام ۱۰ درصد از آن ( به عنوان جریمه) به شرکت پرداخت نماید.

۱۲-۲- کاربر موظف است در حین انجام سفر، تمامی قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. مسوؤلیت جبران خسارات جانی و مالی وارده به کالا حین سفر، به سبب عدم رعایت این مقررات، به عهده کاربر بوده و شرکت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، در صورت بروز چنین اتفاقاتی، شرکت مجاز خواهد بود خسارت وارده به اعتبار تجاری نرم افزار و شرکت - مقرر در بند ۹ این ماده را از کاربر مطالبه نماید.

۱۳-۲- مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری انجام می‌شود، مطلقاً به عهده شخص کاربر است؛ لذا ضروری است کاربر در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود حداکثر اقدامات لازم را مبذول داشته، بدین طریق مانع استفاده دیگران از آن گردد. در صورت ظن به دسترسی ثالث به حساب کاربری متعلقه، ضروری است کاربر در اسرع وقت شرکت را مطلع نماید تا حساب کاربری مذکور را مسدود نماید.

۲- کاربر با ثبت نام در بارولاین و ایجاد حساب کاربری به نام خود، صحت انتساب کلیه پیام‌های صادره از حساب کاربری خویش را پذیرفته لذا کاربر، حق هر گونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده پیام های ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می نماید.

۱۵-۲- کاربر متعهد است تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی که توسط شرکت از طریق پیامک، ایمیل و یا نرم افزارهای بارولاین در خصوص استفاده از خدمات بارولاین و شرایط آن برای کاربر ارسال می گردد را مطالعه نموده و در صورت موافقت، آن را تأیید نماید. ادامه ی استفاده از نرم افزار بارولاین ، به منزله این تأیید است.

۱۶-۲- کاربر اقرار می‌نماید با افتتاح حساب‌کاربری، تنها مجوز استفاده غیر انحصاری، غیر قابل انتقال و محدود از خدمات بارولاین را دریافت داشته، بدین وصف، مدعی مالکیت آن نبوده، مدعی حقی نسبت به بارولاین ‌ (اعم از کپی رایت، علامت تجاری و سایر حقوق معنوی آن) نمی‌باشد و در غیر موارد مطرح در این قرارداد، اجازه استفاده از نام و علامت تجاری و خدمات نرم افزارهای بارولاین را نداشته و در همه حال متعهد به رعایت حقوق معنوی شرکت نسبت به نرم افزارها و ملحقات آن خواهد بود.

۱۷-۲-نظر به این که شرکت، تنها خدمات نرم افزاری ارائه داده، ایجاد ارتباط میان راننده و صاحبان بار را تسهیل می نماید، کاربر تنها "استفاده کننده" از این خدمات بوده لذا نمی‌تواند تحت عناوینی چون رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت مدعی حقی نسبت به شرکت باشد.

۱۸-۲-کاربر می‌پذیرد شرکت می‌تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود نموده، مانع استفاده کاربر از خدمات بارولاین گردد.

۱۹-۲- نظر به این که بارولاین با ارائه خدمات نرم افزاری، به منزله یک واسط عمل کرده و تنها ارتباط میان صاحبان کالای متقاضی حمل بار و کاربران (رانندگان) را تسهیل می نماید، ضامن صلاحیت، رفتار و اعمال مسافران در مقابل کاربر (راننده) نبوده و هیچ گونه مسئولیت حقوقی و کیفری در این خصوص و اتفافات حین سفر نخواهد داشت. کاربر (راننده) با قبول این شرایط، اقرار می‌نماید که این موضوع به روشنی به وی تفهیم شده و از این موضوع اطلاع و آگاهی کامل دارد.

۲۰-۲- کاربر (راننده) متعهد است یک شماره حساب شبا به نام خود افتتاح و آن را در حساب کاربری خود در بارولاین وارد نماید تا در مواردی که هزینه سفرهای موضوع قرارداد‌(کرایه)، به صورت آنلاین از سوی مسافران پرداخت می‌شود، شرکت، این مبالغ را پس از کسر سهم خود مقرر در ماده ۳ به این حساب واریز نماید. کاربر اقرار می‌نماید که واریز به این حساب، به منزله پرداخت به شخص ایشان بوده و ذمه شرکت با واریز وجوه موصوف به این حساب، بری می‌شود و کاربر نمی‌تواند در آینده مدعی عدم پرداخت گردد.

۲۱-۲- کاربر (راننده) می بایست برای گرفتن بار و نهایی سازی آن اقدام به ثبت شماره کارت هوشمند راننده، شماره کارت هوشمند ماشین و کد ملی خود از طریق برنامه بارولاین یا تماس با پشتیبانی بارولاین که شماره آن در برنامه وجود دارد، اقدام نماید. در صورت عدم تایید مشخصات وارد شده از سمت سازمان راهداری، کاربر غیرفعال شده و خسارات وارده بر عهده کاربر می‌‌باشد.

۲۲-۲- کاربر (راننده) متعهد می‌گردد حمل بار قبول شده از طریق نرم افزار بارولاین را شخصا انجام داده و از واگذاری آن به غیر خودداری نماید. در صورت تخلف نامبرده مکلف به پرداخت مبلغی که شرکت تعیین می‌کند به عنوان خسارت عدم انجام تعهد خواهد بود.

۲۳-۲- در صورتی که راننده به صورت تستی و بدون قصد بردن بار دکمه پذیرش بار ( این با من) را بزند و بعد از آن خود بار را لغو نکند و این مسئولیت بر دوش کارشناسان بارولاین بیفتد، راننده مبلغ ۲۰۰۰ تومان جریمه میشود.

۲۴-۲- در صورتی که راننده پس از توافق نهایی با مشتری از بردن بار صرف نظر کند مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان جریمه میشود.

تعهدات شرکت

۱-۳- شرکت متعهد است کلیه آموزش های لازم جهت استفاده از نرم افزارهای بارولاین را به صورت رایگان به کاربر ارائه دهد.

۲-۳-شرکت متعهد است با اطلاع از بروز نقص در نرم افزار، نسبت به رفع آن اقدام نماید و در تمام طول قرارداد، موظف به پشتیبانی فنی از نرم افزار است.

۳-۳- در مواردی که هزینه سفر (کرایه) توسط صاحب بار به صورت آنلاین پرداخت می‌شود، شرکت متعهد است پس از کسر مبلغ قرارداد مقرر در ماده ۲ قرارداد- مابقی آن را به حساب شبای معرفی شده از سوی کاربر (مقرر در بند ۲۰-۲-) واریز نماید.

قانون حاکم و شیوه حل اختلاف

قرارداد حاضر از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، طرفین تلاش خواهند نمود اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از راه گفت و گو حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی تهران حل و فصل خواهد شد.

شرایط استفاده از خدمات نرم‌افزار بارولاین برای صاحبان بـار

تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱: فرستنده: افرادی که در برنامۀ مشتری یا وبسایت بارولاین به منظور ارسال بار ثبت‌نام کرده‌اند.

۲-۱: گیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که توسط فرستنده به عنوان گیرنده بار معرفی شده است.

۳-۱: راننده: افرادی که در برنامه راننده یا وبسایت بارولاین به منظور دریافت درخواست ارسال بار و ارائه سرویس حمل و نقل ثبت نام کرده‌اند.

۴-۱: بار: محموله ای که قرار است توسط راننده و به درخواست فرستنده حمل شده و به گیرنده برسد.

۵-۱: کاربر: شخصی است که با فناوری ارتباطی به اپلیکیشن بارولاین متصل و از خدمات نرم افزاری بارولاین بهرمند می‌شود.

۶-۱: کاربران: فرستندگان و رانندگان.

۷-۱: شرکت: ارائه دهندۀ سرویس بارولاین.

۸-۱: بارولاین: سرویسی که شرکت بارولاین ارائه می‌دهد.

۹-۱: حساب کاربری: حسابی است که افراد برای استفاده از سرویس بارولاین در نرم‌افزار بارولاین ایجاد کرده‌اند.

۱۰-۱: اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود جهت استفاده از سرویس بارولاین دارند.

۱۱-۱: اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران فرستنده و راننده در اختیار بارولاین قرار داده می‌شود مانند شماره تماس، اقامتگاه، پست الکترونیکی و غیره.

حساب کاربری

۱-۲: کاربر با ثبت نام در بارولاین می‌پذیرد که قوانین و مقررات بارولاین را به صورت کامل مطالعه کرده و قبول کرده است. این قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند، استفادۀ مستمر کاربران از بارولاین به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲: برای استفاده از بارولاین لازم است که هر کاربر یک حساب کاربری در بارولاین بسازد. تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در بارولاین کنند. برای استفاده از بارولاین کاربر باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در نرم افزار بارولاین ثبت کند.

۳-۲: کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به روز در سرویس بارولاین وارد کند.

۴-۲: هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان فرستنده در بارولاین داشته باشد.

۵-۲: مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص در بارولاین یا سایر خدمات مربوط به بارولاین انجام می‌شود به عهدۀ کاربر است.

۶-۲: مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ کاربر خواهد بود.

۷-۲: کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند.

۸-۲: در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از سرویس، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ سرویس به کاربر خودداری کند.

استفاده از بارولاین

۱-۳: رانندگان متعهد می‌شوند در حین ارائه سرویس بارولاین از استعمال هرگونه مواد مخدر یا مشروبات الکلی امتناع کنند.

۲-۳: با استفاده از سرویس بارولاین کاربر می‌پذیرد که از بارولاین برای انجام هیچ فعالیت غیرقانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. کاربر حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست از طریق این سرویس ارسال نموده یا همراه داشته باشد.

۳-۳: فرستنده متعهد است در صورت داشتن بار نامتعارف، هر گونه پرنده یا حیوانات دیگر، یا هر موردی از این قبیل موضوع را از قبل به کاربر راننده اعلام کند؛ در غیر این‌صورت چنانچه پس از پذیرش درخواست حمل بار و عزیمت راننده به نقطه مبدا، مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) حمل بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده برعهدۀ کاربر فرستنده است.

۴-۳: کاربر متعهد می‌شود هیچگاه از سرویس بارولاین به صورتی که به بارولاین یا شرکای آن صدمه ای وارد کند استفاده نکند.

۵-۳: کاربر می‌پذیرد که بارولاین ممکن است از ارسال پیامک به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربر می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از سرویس با مشکل مواجه شود.

۶-۳: بارولاین ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر ارائه کند که با وارد کردن این کدها در برنامه، یا درصدی از هزینه حمل کاسته یا درصدی از هزینه حمل پس از آن به کاربر برگردانده شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در بارولاین اضافه می‌شود.

۷-۳: کاربر می‌پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به افراد دیگر ندارد. همچنین کاربر مجاز نیست این کدها را به صورت عمومی منتشر کند (حتی اگر بارولاین در فضاهای عمومی این کدها را منتشر کرده باشد) مگر اینکه بارولاین رسماَ این اجازه را به آنها داده باشد.

۸-۳: کاربر می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که بارولاین در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از سرویس بارولاین قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۹-۳: کاربر می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه حمل به آنها داده می‌شود ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که بارولاین برای ارائه این کدها هزینه‌ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است، می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۱۰-۳- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از سرویس بارولاین به عهدۀ کاربر است.

۱۱-۳: کاربر می‌پذیرد حداکثر بار مجاز در هر ماشین همان است که در کارت ماشین نوشته شده و زدن اضافه بار به هیچ وجه حتی با توافق فرستنده و راننده مجاز نمی‌باشد.

۱۲-۳: کاربر متعهد می‌شود پس از اتمام حمل از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از سرویس بارولاین ، از فرستندگان یا رانندگان کسب کرده است هیچگونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات فرستندگان یا رانندگان در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین بارولاین خواهد بود. همچنین کاربر متعهد می‌شود در طول حمل، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از فرستندگان یا رانندگان در سرویس بارولاین ارائه شده است استفاده کند. استفادۀ کاربر از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

۱۳-۳: با استفاده از سرویس بارولاین کاربر می‌پذیرد که در حین حمل، بارولاین را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاها و خدمات شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کند.

۱۴-۳: کاربر متعهد به رعایت همۀ قوانین راهنمایی و رانندگی، اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران هنگام استفاده از بارولاین ، است.

۱۵-۳- کاربر می‌پذیرد که متن حریم شخصی بارولاین را مطالعه کرده است و مورد قبول وی است.

۱۶-۳: کاربر می‌پذیرد که بارولاین خدمات حمل و نقل بار نیست بلکه تنها یک خدمات نرم افزاری است که ارتباط بین فرستندگان و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک حمل فراهم می‌کند. در سرویس بارولاین راننده مختار است یک درخواست حمل را بپذیرد یا رد کند، همچنین فرستنده مختار است پس از ارسال درخواست حمل، مشخص شدن راننده و قبل از آغاز عزیمت راننده به نقطه مبداء، حمل را انجام دهد یا خیر. لذا هر حملی که فرستنده با راننده انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل بین راننده و فرستنده در نظر گرفته شود.

۱۷-۳: خدمات بارولاین ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت بارولاین کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و بارولاین مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

هزینه ها و پرداخت

۱-۴- کاربر می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که کاربر به بارولاین می‌پردازد وجود ندارد.

۲-۴- کاربر می‌پذیرد هزینۀ سرویس از قبل از طرف بارولاین مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ سرویس نمی‌تواند داشته باشد.

۳-۴- پرداخت هزینۀ سرویس فقط از طریق روش‌هایی که توسط بارولاین مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از پرداخت اعتباری از داخل برنامۀ موبایل، پرداخت اینترنتی برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به راننده.

۴-۴- کاربر می‌پذیرد هزینۀ سرویس ارائه شده ممکن است بسته به ویژگی‌های سرویس ارائه شده از جمله نوع سرویس، زمان سرویس، مکان سرویس یا عوامل دیگر متغیر باشد.

۵-۴: کاربر می‌پذیرد هزینۀ سرویس ارائه شده ممکن است بسته به ویژگی‌های سرویس ارائه شده از جمله نوع سرویس، زمان سرویس، مکان سرویس (مبدا، مقصد یا مسیر حمل) یا عوامل دیگر متغیر باشد.

۶-۴: کاربر می‌پذیرد که باید هزینۀ حمل را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامه بارولاین جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامه بارولاین یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق اپلیکیشن فراهم نشود فرستنده همچنان موظف به پرداخت هزینه حمل خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی فرستنده با دفتر شرکت بارولاین یا روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که فرستنده به هر دلیلی از جمله مشکلات اپلیکیشن پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ حمل را از اعتبار کاربر در بارولاین کسر کند.

۷-۴: کاربر می‌پذیرد هیچوقت درخواست حمل به بارولاین ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از سرویس بارولاین را داشته باشد. کاربر فرستنده اگر پس از ارسال درخواست حمل و پذیرش درخواست توسط یک راننده، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان مبدا حمل در زمان مشخص حضور پیدا نکند و کاربر راننده اگر پس از قبول یک درخواست، درخواست را لغو کند یا پس از پذیرش درخواست در مکان مشخص شده به عنوان مبدا حمل حضور پیدا نکند شرکت می‌تواند به علت عدم رعایت مقررات بارولاین که منجر به عدم رعایت شهرت و اعتبارکاری او خواهد شد، هزینه‌ای به تشخیص خود به عنوان جریمه از اعتبار آنها کسر یا از کاربران وصول کند.

۸-۴: فرستنده می‌پذیرد هر گونه آسیب به خودروی راننده در نتیجه استفاده از سرویس با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوطه به عهده وی خواهد بود. این موارد شامل توقیف خودرو در نتیجه مسروقه یا مشکوک بودن بار، انفجار خود به خودی بار و از این قبیل می‌باشد. در چنین مواردی بارولاین حق دارد این هزینه ها را از اعتبار موجود در حساب بارولاین فرستنده کسر یا از وی وصول کند.

۹-۴: راننده می‌پذیرد هرگونه جریمه ناشی از تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی بر عهده وی بوده و فرستنده مسئولیتی در این قبال ندارد. همچنین هرگونه ضرر و زیان به فرستنده که به دلیل کوتاهی یا بی توجهی راننده باشد باید از طریق راننده جبران شود. این موارد شامل تاخیر بدون علت موجه، توقیف در نتیجه تخلف راننده، آسیب به بار در نتیجه بسته‌بندی نامناسب راننده و غیره می‌باشد.

۱۰-۴: راننده می‌پذیرد در صورت دریافت وجه نقد از فرستنده یا گیرنده حق الزحمه بارولاین را نقدا پرداخت کرده و یا بارولاین این اختیار را دارد گه این رقم را از پرداخت‌های آتی وی کسر کند.

۱۱-۴: در مواردی که پرداخت به صورت نقدی اعلام شده مسئولیت دریافت کرایه با راننده بوده و بارولاین مسئولیتی در این قبال ندارد.

۱۲-۴: در صورتی که مشتری بار خود را پس از توافق نهایی با راننده لغو کند (به هر دلیلی اعم از آماده نشدن بار، مشکلات بارگیری و انبارداری و ... )، شامل ۱۰۰۰۰ تومان جریمه میشود.

مسئولیت بارولاین

۱-۵- بارولاین با تمام امکانات خود از جمله واحدهای خدمات مشتریان ۲۴ ساعته، واحد صدای مشتریان و میانجی‌گری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفادۀ خدمات بارولاین بین کاربران و ایجاد صلح و سازش در بین آنها می‌کند.

۲-۵- بارولاین با استفاده از نظارت‌های خود تلاش می‌کند سرویس با کیفیت به کاربران، سلامت ، زمان ارائۀ سرویس و یا کیفیت و سلامت محصولاتی که با استفاده از سرویس‌های بارولاین خریداری شود ارائه دهد.

۳-۵- بارولاین تلاش خود را جهت استفاده از سرویس ارائه شده توسط کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.

۴-۵- تمامی اطلاعات کاربران به‌عنوان اطلاعات محرمانه نزد بارولاین محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح.

۵-۵- چنانچه هر یک از کاربران بارولاین در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند، برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق واحدهای خدمات مشتریان ۲۴ ساعته و صدای مشتریان بارولاین مطرح کنند و بارولاین پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات به‌عمل خواهد آورد.

۶-۵- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات بارولاین و استفاده از اپلیکیشن‌های مشتری و راننده، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط بارولاین در اپلیکیشن قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات بارولاین آشنا شوند. همچنین همکاران ما در واحد خدمات مشتریان به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سؤال کاربران هستند.

مسئولیت کاربران

۱-۶: مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران فرستنده و راننده که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام حمل) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربر) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و بارولاین هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و بارولاین می‌تواند ضمن غیر فعال کردن متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی بارولاین به‌عمل آورد.

۲-۶- هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار بارولاین شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و بارولاین حق غیر فعال نمودن کاربر و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

۳-۶: کاربر راننده متعهد می‌شود مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران فرستنده و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر راننده بوده و در صورت لزوم بارولاین به قطع سرویس با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به بارولاین خواهد بود.

۴-۶: مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عدم استفاده از نرم‌افزار بارولاین در حین رانندگی و حفظ سلامت خودرو توسط رانندگانی که در بارولاین فعالیت می‌کنند برعهدۀ کاربران راننده است.

۵-۶: فرستنده موظف است بار را در زمان اعلام شده آماده ارسال داشته باشد و مسئولیت هرگونه تاخیر در بارگیری یا تخلیه به عهده وی بوده و باید ضرر و زیان راننده را جبران نماید.

۶-۶: راننده متعهد می‌شود که در تمام زمان حمل بار موبایل خود را به صورت روشن همراه داشته باشد و به تماس‌های بارولاین و فرستنده پاسخ صحیح دهد.

۷-۶: در صورتی که در قسمت سند حمل بار (وبسایت یا اپلیکشن بارولاین) گزینه حواله، بیجک یا بارنامه با خودم انتخاب شود بارولاین مسئولیتی در قبال خسارات وارده به بار از قبیل تصادف، دزدی و بلایای طبیعی نمی پذیرد و مسئولیت آن بر عهده صاحب بار می‌باشد.

شرایط بار

۱-۷: وسایلی که فرستنده قبل از ارسال باید اطلاع داده و مجوزهای لازم را اخذ نموده باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات آتش‌زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو و هر باری که نیاز به مجوز خاص داشته باشد.

۲-۷: بار باید متناسب با خودرو بوده به نحوی که متعارف محسوب و وزن و نوع آن متناسب با وزن و شرایطی باشد که از طرف کارخانۀ سازندۀ خودرو تعیین شده باشد.

۳-۷: انتقال بار و کالا بدون حضور فرستنده (مالک کالا) توسط کاربر راننده ممنوع است و کاربر حق ارسال کالا را نخواهد داشت، در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و بارولاین حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند.

موارد فنی

۱-۸ کاربر حق ندارد هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای بارولاین شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

۲-۸- کاربر مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از سرویس بارولاین را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار بارولاین یا در روش ارائۀ سرویس بارولاین تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۳-۸- کاربر حق ندارد برنامه یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی سرویس اجرا کند. ۸-۴-کاربر حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیرمتداول به هیچ بخش سرویس بارولاین یا سرویس های مرتبط با بارولاین انجام دهد.

محتوای تولید شده توسط کاربران

بارولاین ممکن است گاهی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، برنامه موبایل و یا سایر بخش‌های این سرویس عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در سرویس ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود؛ اما با ثبت آنها در سرویس‌های مرتبط به بارولاین کاربران این حق را به بارولاین می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین بارولاین مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند.

قطع سرویس

بارولاین در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (راننده یا مشتری) می‌تواند برای شرکت یا سایر مشتریان یا راننده‌ها خطرناک یا نامطلوب باشد، حق حذف دسترسی کاربر مذکور به سرویس بارولاین را دارد.

توافق از راه دور

۱-۱۱: کاربر توافق می‌کند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به بارولاین ، از طریق سیستم رایانه‌ای بارولاین به‌عمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

۲-۱۱: مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر برعهدۀ کاربر بوده و کاربر ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۳-۱۱: کاربر می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف بارولاین به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعایی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۴-۱۱: کاربر با عضویت در سرویس بارولاین قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سیستم رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.